Regulamin akcji Radość z pomagania.

§1. Postanowienia ogólne

1 W celu zapewnienia pracownikom ochrony zdrowia („ Uprawnionym"), którzy walczą z pandemią COVID-19 w Polsce, bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się, Organizator postanawia udostępnić do ich dyspozycji Pojazdy w ramach akcji „Radość z pomagania" („ Akcja") na warunkach szczegółowo określonych w niniejszym regulaminie („ Regulamin").

2 Przystąpienie do Akcji następuje poprzez wypełnienie formularza kontaktowego udostępnionego na dedykowanej stronie internetowej, na podstawie którego ustalane są z Organizatorem szczegóły dotyczące zasad wydania i zwrotu Pojazdu oraz zawierana jest umowa użyczenia, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin a Uprawniony zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3 Akcja odbywa się na terenie Polski.

4 Akcja trwa do 08.07.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania Akcji mając na względzie sytuację epidemiczną na terytorium Polski oraz zalecenia organów władzy publicznej formułowane w związku z tą sytuacją.

§2. Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika ze szczegółowych postanowień niniejszego Regulaminu, pojęcia użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

1 Akcja" - inicjatywa przeprowadzana przez Organizatora, mająca na celu wsparcie pracowników ochrony zdrowia, którzy walczą z pandemią COVID-19 w ten sposób, że Organizator udostępnia im Pojazdy - na warunkach i w ilości określonych niniejszym Regulaminem - tak, aby możliwe było bezpieczne i komfortowe dotarcie do pracy oraz powrót do miejsca zamieszkania.

2 Organizator" - BMW Vertriebs GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, z siedzibą oddziału w Warszawie (ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000363068, NIP: 1070016886, REGON: 142552844;

3 Pojazd" - każdorazowo pojazd marki BMW i MINI udostępniany w ramach Akcji;

4 Regulamin" - regulamin określający warunki i zasady korzystania z Pojazdów, udostępniony na stronie internetowej bmw.pl;

5 Uprawniony" - osoba fizyczna będąca pracownikiem ochrony zdrowia wykonująca zawód lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego w publicznej placówce ochrony zdrowia, która w ramach swoich obowiązków zawodowych niesie pomoc osobom dotkniętym COVID-19.

§3. zasady prowadzenia akcji

1 Przystąpić do Akcji może jedynie Uprawniony, który posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania zawodu, o którym mowa w §2 ust. 5, w szczególności jest wpisany do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwy organ samorządu zawodowego, a także od minimum roku (licząc od dnia dokonania zgłoszenia) posiada aktywne prawo jazdy kategorii B. W ramach Akcji Pojazdy są wydawane w celu przeprowadzenia jazd testowych na okres do 14 dni.

2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów poświadczających wyżej wymienione okoliczności. Organizator może także na etapie przyjmowania zgłoszenia żądać złożenia oświadczenia o tym, że dana osoba spełnia wszelkie kryteria przewidziane niniejszym Regulaminem i tym samym uprawniona jest do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

3 Celem wzięcia udziału w Akcji Uprawniony dokonuje zgłoszenia pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na dedykowanej stronie internetowej.

4 Po dokonaniu zgłoszenia Organizator kontaktuje się z Uprawnionym w celu potwierdzenia rejestracji, umówienia szczegółów dotyczących daty, godziny i miejsca odbioru Pojazdu oraz wymaganych dokumentów, które Uprawniony obowiązany jest posiadać w czasie przekazania Pojazdu, a także w celu udzielenia dalszych instrukcji związanych z Akcją, jak np. potwierdzenie zawarcia umowy użyczenia.

5 W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że dokonanie zgłoszenia nie powoduje po stronie Uprawnionego roszczenia o użyczenie Pojazdu. Organizator może w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie udziału w Akcji. Za takie uważa się w szczególności niespełnianie przez osobę fizyczną lub odmowa wykazania spełnienia warunków formalnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji.

6 Pojazdy są udostępniane według kolejności zgłoszeń, do całkowitego wyczerpania przewidzianej puli Pojazdów.

7 Uprawniony może używać Pojazd maksymalnie przez 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§4. wydanie oraz zwrot pojazdu. ZASADY UŻYWANIA

1 Pojazd jest udostępniany Uprawnionemu w umówionym miejscu i czasie, zatankowany do pełna, w dobrym stanie technicznym, wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2 Uprawniony jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w uzgodnionym terminie.

3 Wszelkie zastrzeżenia co do stanu Pojazdu powinny być zgłaszane przez Uprawnionego w momencie wydania Pojazdu.

4 Zabronione jest palenie we wnętrzu Pojazdu, a także przewożenie w nim przedmiotów, które mogą zniszczyć wnętrze Pojazdu.

5 Uprawniony ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Organizatora o każdym przypadku usterki w Pojeździe, awarii lub utraty Pojazdu.

6 Uprawniony nie ma prawa do dokonywania w Pojeździe jakichkolwiek napraw czy zmian. Szczegółowe zasady korzystania z Pojazdu określa umowa użyczenia pojazdu w celu jazdy testowej, podpisywana przez Uprawnionego przed wydaniem Pojazdu. Podpisanie przez Uprawnionego umowy, o której mowa, stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w Akcji.

§5. odpowiedzialność

1 Organizator zastrzega, że możliwość skorzystania z używania Pojazdu jest uzależniona od jego dostępności. O pierwszeństwie skorzystania z udziału w Akcji rozstrzyga moment zgłoszenia.

2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora za skutki zdarzeń zaistniałych w trakcie używania Pojazdu przez Uprawnionego jest wyłączona. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód powstałych z winy umyślnej.

3 Organizator, oraz podmioty działające na zlecenie Organizatora nie odpowiadają za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu strony internetowej, za pomocą której można dokonać zgłoszenia.

4 Uprawniony ponosi pełną odpowiedzialność w razie przekazania Pojazdu osobie trzeciej, w tym za wszelkie szkody spowodowane przez tę osobę.

5 Uprawniony ma obowiązek używania Pojazdu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ruchu drogowym. Ponadto Uprawniony ma obowiązek używać pojazd w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu.

6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uprawnionego przepisów o ruchu drogowym w czasie używania Pojazdu. Uprawniony ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdym wydarzeniu drogowym z jego udziałem.

7 W przypadku kolizji z udziałem Pojazdu lub jego kradzieży (a także kradzieży jego wyposażenia) Uprawniony ma obowiązek wezwać policję na miejsce zdarzenia.

8 Uprawniony jest zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat administracyjnych związanych z używaniem Pojazdu, a także wszelkich kar grzywny nałożonych na Uprawnionego lub innego użytkownika Pojazdu w związku z zachowaniem Uprawnionego lub osoby trzeciej.

§6. Rezygnacja z UDZIAŁU W AKCJI. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1 Uprawniony, po dokonaniu zgłoszenia, może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania powodów, przy czym w takim przypadku jest zobowiązany do ustalenia z Organizatorem szczegółów dotyczących terminu i miejsca zwrotu Pojazdu w przypadku, gdy został on już wydany.

2 Organizator ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu Pojazdu w przypadku, gdy :

2.1. Uprawniony podał nieprawidłowe informacje w oświadczeniu, o którym mowa w 3 ust. 2 Regulaminu.

2.2. Uprawniony dopuścił się rażącego naruszenia zasad udziału w Akcji.

§7. Zmiany REGULAMINU

1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2 O zmianie Regulaminu Uprawniony zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3 Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, pod adresem bmw.pl.

4 Zmiana Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Uprawniony nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub nie wypowie Regulaminu w najbliższym terminie wypowiedzenia po zamieszczeniu nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej wskazanej w ust. 3 powyżej.

Data: 23.04.2020 r.